Péricope du jour

Prier avec les Psaumes 74
Lecture suivie
Genèse 7.1-24

Versets du mois

Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy; fa ny fahasoavana sy fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy.  
bibleicon1 Jean 1: 17
Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona
bibleicon4 Matthieu 24:35
Fa raha tsy amin'ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka Aminy; fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady Azy.
  bibleicon3 Hebreux 11:6